مهدی خداپرست

مشاور مدير عامل و مدیر روابط عمومی
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بلــوار نلسـون ماندلا - کوچه گـل گشـت - شماره 21 سازمان سرمایه گــــذاری و مشــــارکتهای مـــردمی شهرداری تهران
☎️: 021-96044600